• over interim management

  Organisaties in dienstverlening hebben te maken met een snel veranderende omgeving, de maatschappij. Om beter in te spelen op maatschappelijke vraagstukken is het soms nodig verandering aan te brengen in de organisatie of onderdelen ervan. Een organisatie valt of staat met haar medewerkers. Zij zijn als het ware het kloppend hart van de organisatie. Reorganiseren of veranderen vraagt vaak veel van de medewerkers. Samenwerking tussen mensen, of in teamverband werken, behoeft in deze context de nodige aandacht om resultaten te behalen. Naast de aandacht voor medewerkers wordt, om een organisatie of organisatie-onderdeel beter te laten functioneren, vaak gekozen voor interim-management. Deze vorm van organisatie-ontwikkeling is direct gericht op verbetering.

   

  In de praktijk betekent interim-management dat diverse aspecten onder de loep genomen worden. De verdeling van taken en verantwoordelijkheden, de wijze waarop processen worden uitgevoerd en het niveau van de aanwezige competenties worden in kaart gebracht, waarna gestuurd wordt op verbetering ervan.

 • over coaching en supervisie

  Supervisie is gericht op de mens en diens bestaan als werkend individu. Mensen kunnen in bepaalde omstandigheden komen waardoor de behoefte of noodzaak ontstaat orde op zaken te stellen op het werkvlak. Meestal betreft dit een goede voorbereiding op toekomstige omstandigheden. Een reorganisatie als het ware van de eigen werkomstandigheden. Omstandigheden die het professionele leven als geheel beïnvloeden en die sociale, financiële of administratieve begeleidingsvragen met zich meebrengen.

   

  Coaching, zoals deze geboden wordt in de praktijk, is gericht op het veranderingsproces en ondersteunt in verbetering daarvan. Bij mensen die werkzaam zijn in mensgerichte beroepen, waarin methodisch handelen een belangrijk onderdeel is in de interactie tussen mensen, bestaat soms de behoefte of noodzaak op het eigen handelen te reflecteren. Reflecteren als middel om de werksituatie en het handelen daarbinnen te optimaliseren met organisatie-doelstellingen als context.

   

  Supervisie, intervisie en coaching worden in de praktijk als ondersteuningsvorm toegepast en is gericht op het floreren van de mens in relatie tot de werksetting. Wanneer gesproken wordt over veranderingen op individueel gebied, dan betekent dat vooral persoonlijke ontwikkeling. De manier waarop persoonlijke ontwikkeling plaatsvindt is divers en vooral afhankelijk van de persoon en diens veranderingsbehoefte. De individuele behoefte, soms ook gevoel van noodzaak, en de bereidheid verandering aan te brengen in de persoonlijke werksituatie zijn belangrijke uitgangspunten.

 • over coachend leidinggeven en situationeel leiderschap

  Coachend leidinggeven gaat wat mij betreft eerst over leiderschap en dan pas over coaching. Leiderschap is voor mij vooral situationeel, en komt tot uiting naar gelang de situatie.

   

  Leiderschap gaat over het ordenen van de situatie waarin ondersteuning van mensen met een beperking georganiseerd wordt en vraagt een aantal belangrijke vaardigheden van de leidinggevende. Het stellen van heldere kaders waarbinnen de medewerkers ruimte ervaren de werkzaamheden uit te voeren is essentieel voor stabiliteit en rust, dat weerslag kent in de kwaliteit van dienstverlening. De leidinggevende dient vakbekwaam te zijn in het organiseren van dienstverlening en zich integer op te stellen naar de uitvoering ervan.

   

  Een integere opstelling van de manager maakt dat deze empatisch luistert en daarbij aandacht heeft voor de mens achter de functionaris. Daarbij is het belangrijk duidelijk te zijn over zuivere organisatiedoelstellingen en deze niet uit het oog te verliezen. Coaching is ondersteunend aan de medewerker en de uitvoering van werkzaamheden. Ondersteunend aan de beweging waarin leren en ontwikkeling gericht zijn op bewustwording en groei.